Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse

Kapittel Nr. Navn
1 INTRODUKSJON TIL VENTILASJONSFAGET
1.1 Kort historikk om ventilasjon
1.2 Ventilasjonsanleggets ulike komponenter - en enkel oversikt
1.3 Luftinntak og luftavkast
1.3.1 Luftinntak
1.3.1.1 Inntaksrist
1.3.1.2 Inntakshatt
1.3.2 Luftavkast
1.3.3 Kombihatt
1.4 Ventilasjonsaggregat
1.5 Filter
1.5.1 Anbefalt filterkasse
1.5.1.1 Luftforurensninger i norske byer
1.5.2 Filterets virkemåte
1.5.2.1 Vanlig filter
1.5.2.2 Elektrostatfilter
1.5.3 Filterets virkningsgrad
1.5.4 Energimerking av ventilasjonsfilter
1.6 Kanaler
1.6.1 Spirokanaler
1.6.2 Rektangulære kanaler
1.7 Spjeld
1.7.1 Statiske spjeld, innreguleringsspjeld
1.7.2 Dynamiske spjeld
1.8 Brannspjeld
1.9 Lyddemper
1.9.1 Lyddemper for spirokanal
1.9.2 Lyddemper for rekatungulær kanal
1.9.3 Egenstøy og plassering
1.10 Tillufts-, avtrekks, og overluftsventiler
1.10.1 Tilluftsventiler
1.10.1.1 Tilluftsventiler for omrøringsventilasjon
1.10.1.2 Tilluftsventiler for fortrengningsventilasjon
1.10.2 Avtrekksventiler
1.10.3 Overluftsventiler
1.11 Oppholdssonen
1.12 Kjøling
1.12.1 Dimensjonering av kjølekapasitet
1.12.2 Kjøling via isvannsmaskin
1.12.3 DX-kjøling
1.12.4 Adiabatisk kjøling
1.13 Vifter
1.13.1 Sentrifugalvifte
1.13.1.1 Kammervifte
1.13.1.2 Sentrifugalvifte
1.13.1.3 Kanalvifte
1.13.1.2 Takvifte
1.13.2 Aksialvifte
1.13.2.1 Aksialvifte for kanalmontasje
1.13.2.2 Aksialvifte for veggmontasje
1.13.2.3 Kanalvifte
1.13.3 Motor og reguleringsmetode
1.14 Luftport
1.15 Isolering
1.15.1 Termisk isolering
1.15.1.1 Cellegummi
1.15.1.2 Mineralull
1.15.2 Lydisolasjon
1.15.3 Brannisolasjon
1.16 Automatikk
1.16.1 Flytskjema for ventilasjonsaggregatet
1.16.2 Flytskjema for komplett system
1.16.3 Symboloversikt
1.17 Enheter


2 INNEKLIMA
2.1 Krav til inneklima
2.1.1 Arbeidstilsynets veiledning 444
2.1.2 Byggeteknisk Forskrift, TEK10
2.1.3 NS-ISO 7730
2.1.4 NS-EN 15251
2.2 Termisk miljø – kroppens varmebalanse
2.2.1 Metabolismen
2.2.2 Bekledning
2.2.3 Middelstrålingstemperatur
2.2.4 Operativ temperatur
2.2.5 Varmebalanseligningen
2.2.6 Komfortdiagram
2.3 Komfortkriterier
2.3.1 PMV-indeks
2.3.2 PPD-indeks
2.4 Lokal termisk ubehag
2.4.1 Vertikal temperaturgradient
2.4.2 Asymmetrisk stråling
2.4.3 Trekk
2.4.4 Betydning av luftfuktigheten
2.5 Konsekvens av dårlig inneklima
2.5.1 Helseplager
2.5.2 SBS – Sykt Bygg Syndrom (Sick Building Syndrome)
2.5.3 Nedsatt arbeidseffektivitet
2.6 Inneklimaundersøkelser


3 FUKTIG LUFT
3.1 Krav til fuktinnhold
3.2 Diagram for fuktig luft – Mollier diagram
3.3 Fuktig luft med formler
3.3.1 Tilstandsligningen
3.3.2 Fuktighetsgrad
3.3.3 Metningsgrad og relativ fuktighet
3.3.4 Beregning av relativ luftfuktighet og duggpunktstemperatur
3.3.5 Fuktig lufts spesifikke masse og densitet
3.3.6 Fuktig lufts entalpi
3.4 Oppbyggingen av Mollier diagrammet
3.4.1 Det umettede området av hx-diagrammet
3.4.2 Det mettede området av hx-diagrammet
3.4.3 hx-diagrammet med andre totaltrykk
3.4.4 Randskalaen i hx-diagramemt, dh/dx
3.5 Tilstandsendringer i hx-diagrammet
3.5.1 Blanding av to luftmengder
3.5.2 Kjøling av luft
3.5.3 Befuktning
3.5.3.1 Befuktning med damp
3.5.3.2 Befuktning med vann
3.5.3.3 Befuktningsgraden
3.5.4 Avfuktning


4 VARMEOVERFØRING
4.1 Varmegjenvinnere, en oversikt
4.1.1 Temperaturvirkningsgrad, årsgjennomsnittlig temperturvirkningsgrad og årsenergivirkningsgrad
4.1.1.1 Temperaturvirkningsgrad
4.1.1.2 Tørr virkningsgrad og årsgjennemsnittlig temperaturvirkningsgrad
4.1.1.3 Årsenergivirkningsgrad
4.2 Varme- og kjølebatterier, en oversikt
4.2.1 Ulike tilkoblinger
4.3 Fysikken i varmeoverføring
4.3.1 Varmeledning
4.3.2 Konveksjon
4.3.2.1 Turbulent strømining i rør og kanaler
4.3.2.2 Tvungen konveksjon utvendig rør/kanaler
4.3.3 Stråling
4.3.3.1 Strålingsutveksling mellom grå overflater
4.3.3.2 Varmeovergangskoeffisient ved stråling
4.3.4 Varmegjennomgangskoeffisienten, U-verdi
4.3.4.1 U-verdi for sylinder, isolering av rør og kanaler
4.4 Varmebatterier og kjølebatterier
4.4.1 Beregning av varmeoverføring
4.4.2 Strømningsforhold
4.4.3 Varmeoverføring ved våte flater
4.5 Varmegjenvinnere
4.5.1 Varmepumpe
4.5.2 Roterende varmegjenvinner
4.5.3 Kammerveksler
4.5.4 Plateveksler
4.5.4.1 Plateveksler type kryssveksler
4.5.4.2 Plateveksler type motstrømsveksler
4.5.5 Batterigjenvinner
4.6 Kjølebaffel og adiabatisk kjøling
4.6.1 Kjølebaffel
4.6.1.1 Passiv kjølebaffel (kjølebaffel med egen konveksjon)
4.6.1.2 Aktiv kjølebaffel
4.6.2 Adiabatisk kjøling


5 STRØMNINGSTEKNISK GRUNNLAG
5.1 Kontinuitetsligningen
5.2 Bernoullis ligning
5.2.1 Trykkmålinger
5.3 Trykkendringer i kanalsystemet
5.3.1 Friksjonstap med diagram
5.3.1.1 Hydraulisk diameter
5.3.1.2 Ekvivalent diameter
5.3.2 Støttap enkel motstand
5.4 Strømningsteknikken med formler
5.4.1 Reynolds tall
5.4.1.1 Hydraulisk diameter
5.4.1.2 Kinematisk viskositet
5.4.2 Laminær og turbulent luftstrøm
5.4.3 Friksjonstap med formeler
5.4.3.1 Moodys diagram
5.4.4 Støttap (enkeltmotstand)
5.4.4.1 Tversnittutvidelse
5.4.4.2 Tversnittreduksjon
5.4.4.3 Bend
5.4.4.4 Forgrening (avgrening)
5.4.4.5 Andre støttap
5.5 Trykkfallsberegning og utbalansering
5.5.1 Trykkfallsberegning og utbalansering uten optimalisering


6 LUFTMENGDEBEHOV
6.1 Minimumskrav i Byggteknisk forskrift (TEK)
6.1.1 § 13-2.Ventilasjon i boenhet
6.1.2 § 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning
6.1.3 NS-EN 15251
6.2 Arbeidstilsynets veiledning 444
6.3 Behovet for ventilasjon for personer og emisjoner
6.3.1 Behagelighetskriterier - opplevd luftkvalitet
6.3.1.1 Luftmengder basert på olf og decipol
6.3.1.2 Luftmengder basert på CO2
6.3.2 Ventilering for sunnhet
6.3.2.1 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
6.3.2.2 Ventilering av garasje
6.3.3 Emisjoner - flyktige organiske forbindelser (VOC)
6.3.3.1 Lavemitterende bygningskonstruksjoner
6.3.4 Ikke-stasjonære forhold
6.3.5 Luftveksling
6.4 Klimatisering
6.4.1 Kontroll på temperatur
6.4.1.1 Varmetap grunnet transmisjon
6.4.1.2 Varmetap grunnet infiltrasjon
6.4.1.3 Varmetap grunnet ventilasjon
6.4.1.4 Varmetilførsel grunnet internlast
6.4.1.5 Varmetilførsel grunnet personbelastning
6.4.1.6 Varmetilførsel grunnet soltilskudd
6.4.1.7 Akkumulering
6.4.1.8 Forenklet metode for å beregne nødvendig kjøleeffekt
6.4.2 Kontroll på luftfuktighetsnivå


7 HOVEDTYPENE AV VENTILASJONSSYSTEMER
7.1 Generell innføring
7.2 Naturlig ventilasjon
7.2.1 Termisk oppdrift
7.2.1.1 Termisk oppdrift med kanalføring
7.2.1.2 Termisk oppdrift i høye bygninger
7.2.1.3 Port- og døråpninger
7.2.2 Vindkrefter
7.2.2.1 Bygningens formfaktorverdi
7.2.2.2 Vindhastighet
7.2.2.3 Terrengruhet
7.3 Avtrekksventilasjon
7.3.1 Trykkforholdene ved avtrekksventilasjon
7.3.2 Friskluftsventiler
7.3.2.1 Klaffventiler
7.3.2.2 Spalteventiler
7.3.2.3 Friskluftsventiler med integrert oppvarming
7.3.3 Avtrekksvarmepumpe
7.3.3.1 Årsgjennomsnittlig produksjonsavarmefaktor
7.3.3.2 Årsgjennomsnittlig distribusjonsvirkningsgrad
7.3.3.3 Årsgjennomsnittlig romvirkningsgrad
7.4 Balansert ventilasjon
7.4.1 Ventilasjon av eneboliger og rekkehus
7.4.2 Ventilasjon av leiligheter
7.4.3 Ventilasjon i næringsbygg
7.5 Hybrid ventilasjon
7.5.1 Systemløsning
7.5.2

Automatisk vindusåpning

8 LUFTSTRØMNINGER I ROM
8.1 Ventilasjonsprinsipper
8.1.1 Oppholdssonen
8.1.2 Ventilasjonens effektivitet
8.1.2.1 Luftvekslingstallet (n)
8.1.2.2 Ventilasjonseffektivitet (εv)
8.1.2.3 Temperatureffektivitet (εvt)
8.1.3 Omrøringsventilasjon
8.1.3.1 Kastelengde
8.1.3.2 Coandaeffekt
8.1.3.3 Maksimal inntrengningslengde
8.1.3.4 Sverting rundt ventil
8.1.3.5 Tilluft med overtemperatur
8.1.3.6 Ventiler for omrøringsventilasjon
8.1.4 Fortrengningsventilasjon
8.1.4.1 Sjikthøyde
8.1.4.2 Nærsone
8.1.4.3 Temperaturgradient
8.1.4.4 Tilluftsventiler for fortrengningsventilasjon
8.1.5 Avtrekksventiler
8.1.5.1 Avtrekksventiler ved omrøringsventilasjon
8.1.5.2 Avtrekksventiler ved fortrengningsventilasjon
8.1.5.3 Ulike typer avtrekksventiler
8.2 Effektivitetsmål
8.2.1 Luftens alder
8.2.1.1 Stempelstrøm
8.2.1.2 Sporgassundersøkelse
8.2.2 Luftvekslingseffektivitet (εa)
8.2.2.1 Stempelstrøm
8.2.2.2 Omrøringsventilasjon
8.2.2.3 Fortrengningsventilasjon
8.2.3 Lokal luftvekslingsindikator (εi)
8.2.4 Ventilasjonseffektivitet (εv eller εv,op)
8.2.5 Lokal ventilasjonsindeks (εv,p)
8.3 Luftbevegelser
8.3.1 Fri horisontal isoterm luftstråle
8.3.1.1 Sirkulær stråle, tilnærmet isoterm
8.3.1.2 Plan stråle, tilnærmet isoterm
8.3.1.3 Radiell stråle, tilnærmet isoterm
8.3.1.4 Sammenhengen mellom kastelengder og ulike slutthastigheter
8.3.2 Ikke-isoterm luftstråle
8.3.2.1 Arkimedes tall
8.3.2.2 Klebelengde
8.3.2.3 Inntrengningslengde for horisontal stråle
8.3.2.4 Banekurve
8.3.2.5 Vertikale stråler påvirket av termiske krefter
8.3.3 Naturlig konveksjon
8.3.3.1 Konveksjonsstrøm fra varmekilde i rom uten temperaturgradient
8.3.3.2 Konveksjonsstrøm fra varmekilde i rom med temperaturgradient
8.3.3.3 Vertikale luftbevegelser fra varm eller kald flate
Powered by Labrador CMS